Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych (podmiotem decydującym o sposobie i celu przetwarzania Twoich danych      osobowych) jest Łódzkie Centrum Filmowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy          ul.Obywatelskiej 102/104, 94-104 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru            Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy                Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000353169 z kapitałem zakładowym w kwocie 770 000          złotych, NIP 7272759381, REGON 1000861963, Kontakt : tel. (48) 42 639 56 01, e-mail: lcf@lcf.pl;

2. Ilekroć dalej mowa o RODO należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE            2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych      osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne            rozporządzenie o ochronie danych).

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług w ramach

    sklepu internetowego ANTYKWARIAT FILMOWY, w tym:

      a) w celu świadczenia usługi założenia i obsługi konta oraz realizacji składanych za jego pośrednictwem                  zamówień – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy          (art. 6 ust 1 lit. b RODO),

      b) w celu realizacji zamówień składanych bez uprzedniej rejestracji i posiadania konta - podstawą prawną                przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO),

      c) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze w szczególności podatkowych i               rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny (art. 6 ust 1 lit. c RODO),

      d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami oraz przechowywania danych           dla celów archiwalnych i statystycznych związanych z działalnością Administratora, a także zapewnienia               rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO) – podstawą prawną przetwarzania           danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Pozyskanie dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom trzecim realizującym            usługi na jego rzecz – podwykonawcą (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierskie, zapewniające      obsługę prawną czy wsparcie techniczne systemów informatycznych, świadczące usługę przechowywania              danych). Informujemy, iż Twoje dane osobowe, w zakresie związanym ze świadczeniem usługi zakładania i          obsługi konta oraz składania za jego pośrednictwem lub bez jego pośrednictwa zamówień, przekazywane będą      firmie Home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin będącej dostawcą platformy            internetowej sklepu ANTYKWARIAT FILMOWY oraz świadczącej usługę przechowywania danych na serwerze.        Ponadto Administrator może być zobowiązany do udostępnienia Twoich danych osobowych właściwym                  organom, sądom, instytucją bądź osobom trzecim na ich wniosek na podstawie bezwzględnie obowiązujących      przepisów prawa, z których wynika obowiązek prawny ich udzielenia.

5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3,      w tym w szczególności w okresie utrzymywania aktywności konta oraz realizacji zamówienia, a po tym okresie      do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z ich realizacją. Ponadto dane osobowe                  utrwalone w dokumentacji księgowej oraz przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, a także w          celu  zapewnienia rozliczalności będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach            prawa.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa w związku z przetwarzaniem            Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci:

      a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO (uprawnienie do uzyskania              od Administratora potwierdzenia czy przetwarza on Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce również              innych informacji),

      b) prawo żądania sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO (gdy dane są nieprawidłowe lub              niekompletne),

      c) prawo żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO (m.in. gdy dane nie są już niezbędne           dla celów dla których zostały zebrane, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem),

      d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO (m.in. gdy                        przetwarzanie jest niezgodne z prawem),

      e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Twoją szczególną                      sytuacją zgodnie z art. 21 RODO (w przypadku gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6                  ust.1 lit. e RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

       f) prawo do przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z            wymogami prawa zawsze przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO,      którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych wymaganych przy rejestracji (adres e-mail) lub wymaganych przy składaniu              zamówienia za pośrednictwem konta lub bez jego pośrednictwa (adres e-mail, imię nazwisko, telefon, dane          adresowe, a w przypadku firmy również numer NIP) jest dobrowolne, jednakże wymagane przez                          Administratora, a ich niepodanie przez Ciebie skutkować będzie brakiem możliwości założenia konta lub                realizacji zamówienia.

9. Informujemy, że przekazane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym                  profilowaniu w celu podejmowania decyzji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl